БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА * над 89,00 лв.

Общи условия за ХИПО+ карти

Общи условия на Програмата за лоялност ХИПО + на ХИПОЛЕНД АД

Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на Програмата за лоялност Хипо + и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между

„ХИПОЛЕНД ” АД (ЕИК201917687, със седалище гр. София 1532, кв. Казичене, Индустриална зона, ул. „Трети март“ №5) и клиентите на верига магазини ХИПОЛЕНД, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията си в ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ ХИПО +, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

Условия на програмата за лоялност ХИПО +

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА

1.1. Участник в програмата може да бъде всяко физическо лице, което има постоянен адрес в Република България и има навършени 18 години.

1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на издаващото я дружество „ХИПОЛЕНД” АД .

1.3. Клиентската карта е лична и се регистрира поименно. Всеки участник има право само на една клиентска карта.

1.4. Издаването на клиентска карта е безплатно. Клиентска карта Хипо + се издава само на регистрирани в интернет сайта на Хиполенд потребители.Издаването и активирането на клиентска карта се извършва чрез регистрация в съответната секция на интернет сайта на ХИПОЛЕНД www.hippoland.net. и съгласяване на клиента с настоящите Общи условия.

1.5. Клиентска карта Хипо + се издава и изпраща към клиентите за получаване в рамките на 7 работни дни.

1.6. При регистрацията в Програмата Хипо + участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и необходими за участие в Програмата Хипо + са следните данни: име и фамилия на картодържателя, пол, дата на раждане, адрес, email, актуален мобилен номер,брой деца, име на дете/деца, пол на дете/деца, дата на раждане на дете/деца.

1.7. Клиентската карта и Програмата Хипо + са валидни само за пазаруване във физическите магазини ХИПОЛЕНД на територията на Р България. Клиентската карта и Програмата Хипо + не са валидни при пазаруване от електронния магазин на ХИПОЛЕНД www.hippoland.net.

2. УПОТРЕБА НА КЛИЕНТСКАТА КАРТА

2.1. Участниците в Програмата Хипо + имат право да използват картата си във всички обекти на веригата магазини ХИПОЛЕНД, съобразно определените в тези Общи условия правила.

2.2. Клиентската карта не е кредитна карта. Участниците не могат да извършват финансови операции с картата, а могат единствено да се възползват от отстъпката, която тя предоставя.

3. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

3.1. Клиентската карта Хипо + дава 5% отстъпка при всяка покупка, без ограничение на броя на продуктите/извън промоции, акции, каталози и обявени в магазините намаления/ и от стойността им.

3.2. Отстъпката от 5% се активира в момента, в който стойността на касовите бонове за покупки, направени с карта Хипо + само във физическите магазини ХИПОЛЕНД, надхвърли 100лв.

3.3. Отстъпката не важи при покупки на стоки, включени в текущи акции, промоции, каталози и всички обявени в магазините намаления.

3.4. Отстъпката, предоставена при пазаруване с картата Хипо +, не се комбинира с никакви други отстъпки, предоставени с други карти за отстъпки, валидни в ХИПОЛЕНД.

3.5. При сторниране на касова бележка, левовата сума, която е сторнирана, не участва в първоначалното натрупване на необходимата минимална сума по т.3.2., при надхвърлянето на която всяка следваща покупка на стоки извън промоции, акции, каталози и обявени в магазина намаления ще се осъществява с 5% отстъпка.

3.6. За да се възползва от отстъпката, картодържателят трябва да представи клиентската си карта на касата в съответния търговски обект, преди финализирането на покупката и издаването на касовия бон.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ

4.1. „ХИПОЛЕНД” АД има право едностранно и без предизвестие да прекрати настоящия договор спрямо участник в Програмата Хипо + и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на програмата ХИПО + или при съмнение за злоупотреба и компрометиране на Програмата от страна на участниците.

4.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който програмата ХИПО + е валидна. "ХИПОЛЕНД ” АД има право да определя/променя срока на програмата ХИПО + по свое усмотрение.

4.3. „ХИПОЛЕНД” АД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентската карта. Всяка промяна на Общите условия ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адрес www.hippoland.net.

4.4. „ХИПОЛЕНД” АД има право да прекрати Програмата Хипо + по всяко време без предизвестие. Във всички случаи това ще бъде обявено на участниците на интернет адрес www.hippoland.net. и/или по друг подходящ начин по преценка на „ХИПОЛЕНД” АД.

4.5. „ХИПОЛЕНД” АД не носи отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на Програмата Хипо + или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че Програмата Хипо + е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на „ХИПОЛЕНД” АД да участват в Програмата Хипо + и/или да закупуват стоки от търговските обекти ХИПОЛЕНД.

5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Клиентската карта може да бъде заменена в случай на загуба, кражба или погиване чрез повторна регистрация в секцията ХИПО+ на www.hippoland.net. Клиентът, който желае да замени своята карта Хипо +, трябва да го направи чрез изпращане на имейл на адрес [email protected], като изрично посочи причината, поради която се налага промяната, и номера на картата, която трябва да бъде подменена. В този случай старата клиентска карта се анулира от системата с цел избягване на злоупотреби. Натрупаната сума на покупките, направени с картата Хипо + към момента на уведомяване за инцидента автоматично ще бъде прехвърлена към новоиздадената клиентска карта в срок до 5 дни.

5.2. Участниците следва незабавно да уведомят „ХИПОЛЕНД” АД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, чрез изпращане на имейл на адрес [email protected] „ХИПОЛЕНД” АД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

5.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези, публикувани на интернет адрес www.hippoland.net. Участниците в Програмата винаги следва да се информират за актуалните Общи условия на интернет адрес www.hippoland.net.

6. ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Участниците в Програмата Хипо + декларират, че са запознати и съгласни със следното:

6.2. С приемането на Общите условия се съгласяват, че „ХИПОЛЕНД” АД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията в Програмата Хипо + или дадена впоследствие.

6.3. „ХИПОЛЕНД” АД е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия участникът в Програмата Хипо + се съгласява, че „ХИПОЛЕНД” АД може да обработва предоставените при регистрацията в Програмата Хипо + и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на програма Хипо + и нейната база данни; установяване на контакт с картодържателя; измерване на ефективността на услугите; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща и/или email; директен маркетинг.

6.4. С приемането на Общите условия участникът се съгласява, че, във връзка с обработването на личните му данни от програма Хипо + за посочените цели, „ХИПОЛЕНД” АД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „ХИПОЛЕНД” АД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

6.5. На основание на чл. 34а от Закона за защита на личните данни участникът може да възрази срещу използването на личните му данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Участникът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ХИПОЛЕНД” АД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места участникът може да се свърже с „ХИПОЛЕНД“ АД в случай на неоторизирано попълване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

6.6. Участникът по всяко време може да се откаже от получаване на информация, свързана с Програмата Хипо +, на email: [email protected]

6.7. Участникът има право да поиска регистрацията  му в Програмата Хипо + да бъде заличена, заедно с предоставените от него лични данни на email: [email protected]

Контакти за връзка с „ХИПОЛЕНД” АД във връзка с Програмата Хипо +:

Е-mail: [email protected], [email protected]

Телефон: 02/ 40 484

Адрес: гр. София, кв. Казичене, Индустриална зона, ул. Трети март 5