БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА * над 89,00 лв.

Общи условия

Общи условия на ХИПОЛЕНД АД за ползване на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА https://www.hippoland.net и за извършването на покупки на стоки през него

I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от ХИПОЛЕНД АД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

• условията за ползване на уебсайта http://www.hippoland.net (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него услуги;

• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;

• правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.

(4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

(5) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

(6) Публикуването на стоки на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

(7) Маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта създава необорима презумпция, че:

    1) Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

    2) Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

ІІ. ДАННИ ЗА ХИПОЛЕНД АД

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Хиполенд АД:

2. Седалище и адрес на управление: България, Област София, Община Столична, с. Казичене 1532, ул. “Трети март”, № 5, ет. 3

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, Област София, Община Столична, с. Казичене 1532, ул. “Трети март”, № 5, ет. 3

4. Данни за кореспонденция: България, Област София, Община Столична, с. Казичене 1532, ул. “Трети март”, №  5, ет. 3, еmail: [email protected], тел. централен офис: 02/ 40 484,факс: 02/ 974 4908

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201917687 (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията)

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 347398.

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201917687.

8. Информация за предоставените от Доставчика други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че Ползвателите и Ползвателите-потребители могат да съхраняват на траен носител всяка писмена кореспонденция с Доставчика, включително датата и часа на тази кореспонденция: освен комуникацията по електронна поща Доставчикът предоставя възможност за онлайн комуникация с Ползвателите и Ползвателите-потребители и по следните канали:

8.1. Чрез изпращане на съобщения през Фейсбук страницата на Доставчика, намираща се на ел. адрес:  https://www.facebook.com/hippoland.bg . В случай, че Ползвателите и Ползвателите-потребители желаят да използват този комуникационен канал, те могат да изпращат съобщения до Доставчика чрез бутона “Send message” на горепосочената Фейсбук страница на Доставчика. В този случай отговорът на така изпратеното съобщение ще бъде даден от Доставчика по същия комуникационен канал – чрез услугата на Фейсбук страница на Доставчика за обмен на писмени съобщения.

8.2. Чрез изпращане на съобщения през интернет страница на Доставчика в друга социална медия (Инстаграм, Туитър, Тик-ток и др.), в случай, че такава страница се поддържа от Доставчика. В тези случаи Ползвателите и Ползвателите-потребители могат да изпращат съобщения до Доставчика чрез сектора за лични съобщения на интернет страницата му в съответната социална медия. Отговорът на така изпратеното съобщение ще бъде даден от Доставчика по същия комуникационен канал – чрез услугата за обмен на писмени съобщения в интернет страницата на Доставчика в съответната социална медия.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.hippoland.net, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да подават поръчки за покупка като “гости” на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил на Ползвателя;

3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Сайта;

5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Сайта, съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.

6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Сайта;

7. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;

8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.hippoland.net. След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл.  9, ал. 8 и чл. 10, ал. 1 от настоящите Общи условия Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за : премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9, ал. 8 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия.

(5) Ползвателите, които имат клиентски профил в Сайта, ползват отстъпки от обявените цени при всяка следваща покупка през Сайта на стока, която не е в режим на Хипо-Идея, Специално предложение, промоция, намаление или участие в каталог, както следва:

 1. При достигане на оборот от покупки 100 лв. – отстъпка в размер на 3 на сто;
 2. При достигане на оборот от покупки 250 лв. – отстъпка в размер на 5 на сто;
 3. При достигане на оборот от покупки 500 лв. – отстъпка в размер на 7 на сто.

Тези отстъпки не важат при пазаруване на стоки в Хипо ИДЕЯ, каталози, намаления и всякакви други видове обявени промоции.

Поръчки с продукти, участващи в Хипо ИДЕЯ, каталози, намаления и всякакви други видове обявени промоции, не участват в натрупването на общия оборот.

Отстъпката влиза в сила след достигане до съответната натрупана сума. Пример: Направил си поръчка за 125 лв. Няма да получиш отстъпка от 3% за нея, а ще започнеш да ползваш отстъпката от следващата си поръчка.

(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.

(7) В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

(8) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.

(9) Разходите по доставката на поръчаните стоки до адрес на територията на Република България са, както следва:

 • Зa пopъчĸи на стойност до 89.00 лв. дocтaвĸaтa зa цялa Бългapия e 6.00 лв.
 • Зa пopъчĸи на стойност нaд 89.00 лв. дocтaвĸaтa e БEЗΠЛATHA, c изĸлючeниe нa пpoдyĸтoвитe ĸaтeгopии, избpoeни пo-дoлy.

 Дocтaвĸaтa нa следните пpoдyĸтoви гpyпи ce изпълнявa CAMO oт ĸypиepcĸa фиpмa Eвpoпът и срещу допълнително заплащане на посочените по-долу цени за доставка на един продукт:

 Πpoдyĸтoвa гpyпa - Цeнa нa дocтaвĸa  - Изпълнявaщ ĸypиep:

 • Дървени легла  - 35 лв.  - Европът
 • Гардероби и скринове- 30 лв. - Европът
 • Пясъчници - 10 лв. - Европът
 • Акумулаторни коли и мотори, пързалки, басейни с твърд борд   -20 лв.  -Европът
 • Къщи и детски центрове  - 30 лв. - Европът
 • Велосипеди - 20 лв.  -Европът
 • Триколки, четириколки, картинги, коли с педали  -15 лв.  - Европът
 • Шейни - 10 лв. - Европът
 • Батути - 15 лв. - Европът
 • Столчета за кола  - 10 лв. – Европът
 • Столчета за xpaнeнe  - 10 лв. - Европът
 • Бeбeшĸи колички – 10 лв.  -Европът.“
 • Етажерки и отганайзери - 15лв. - Европът
 • Маси и столчета - 10лв. - Европът
 • Маси и пейки - 10лв -Европът

(10) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите Общи условия.

(11) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Максималното количество, разрешено за поръчка онлайн от един артикул, е 5 броя.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

(3) Недееспособни лица нямат право да правят електронни изявления чрез сайта. В съответствие с утвърдената (и единствено възможна) практика в световен мащаб, удостоверяването на навършената възраст на Ползвателите се извършва чрез съответно електронно изявление от тях, в рамките на процеса на размяна на електронни изявления през сайта.

(4) Доставчикът не носи отговорност в случай, че до него са отправени електронни изявления от лице, което не е титуляр на съответното име и парола, но е ползвало същите. Отговорността за съхраняването на тайната на съответното име и парола е на техния титуляр. 

(5) Доставчикът не носи отговорност в случаите на отправяне до него на електронни изявления от недееспособно лице. Отговорността за ограничаване и регулиране на достъпа на непълнолетни лица до сайта се носи изцяло от техните родители, настойници и попечители.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. КЛИЕНТСКИ СТАТУТ НА “ГОСТ” НА САЙТА

Чл. 7. (1) За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Сайтът предоставя възможност и за подаване на поръчки от Ползватели със статут “гост”, при което за Ползвателя не се генерират клиентски профил, име и парола.

(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта, съобразно посочената в него процедура. Статутът на регистриран Ползвател дава възможност за ползване на отстъпки за достигнат оборот от покупки – съгласно посоченото в чл. 5, ал. 5 на настоящите Общи условия.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутона “Запознах се с Общите условия и ги приемам” (в рамките на процедурата по регистрация на клиентски профил или подаването на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта) Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Сайта.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта (поръчки от Ползватели с регистриран клиентски акаунт) или подаване на поръчка за покупка от лице със статут на “гост” на Сайта (поръчки от Ползватели със статут на “гости” на Сайта).

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с име и парола, респективно, чрез използване на процедурата за подаване на поръчки от Ползватели със статут на “гости” на Сайта;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика.

(8) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:

1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;

2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки от същия или подобен вид с повече от 30 (тридесет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки или за промоционални условия за продажба.

3. При подаването на поръчката Ползвателят е избрал опцията за плащане чрез кредитен продукт на TBI bank , но искането за кредитиране е отхвърлено от банката и/или не е подписан договор за потребителски кредит.

VI. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.

Ако Ползвателят е избрал да плати цената чрез кредитен продукт от TBI bank, договорът за продажба не се счита за сключен до момента на подписването на отделния договор за кредит между Ползвателя и банката, като се прилагат правилата по чл. 12. ал. 9.

(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя, а при поръчки от Ползватели със статут на “гост” на Сайта) същите се посочват в потвърждението на поръчката.

(3) Счита се, че Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на  всяка отделна стока, заявена от Ползвателите, независимо че стоките са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките (авансово) или при тяхната доставка (наложен платеж), или чрез ползването на кредитен продукт на TBI. В случай че Ползвателят е сключил договор за потребителски кредит с TBI bank, цената се заплаща от банката, а Ползвателят погасява отпуснатия му кредит съобразно условията, договорени между него и TBI bank.

(2) Авансовото плащане може да бъде извършено  чрез следните международни банкови карти: VISA (Visa Consumer Card или Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card или MasterCard Debit Card) със сетълмент в България и международни карти VISA (Visa Consumer Card или Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, Maestro,  MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card или MasterCard Debit Card) със сетълмент в чужбина, както и чрез банкови карти, носещи търговския знак на националния оператор БОРИКА, Maestro карти със сетълмент в България.

(3) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Спиди”АД, Еконт или " Европът 2000" АД  в зависимост от това, с коя от трите фирми сме преценили да Ви изпратим стоките чрез наложен платеж и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9 от настоящите Общи условия.

(4) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, но Доставчикът е избрал да изпрати стоката чрез трета страна, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма Спиди”АД, Еконт или " Европът 2000" АД  в зависимост от това, с коя от трите фирми сме преценили да Ви изпратим стоките, чрез услугата Пощенски паричен превод (ППП) и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9 от настоящите Общи условия.

(5) Поръчаната стока може да бъде получена само от следните лица, при условие, че съответното лице е пълнолетно:

- купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;

- лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;

- лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

- лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.

(6) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 5 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

(7) В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

(8) При приемането на стоката лицето по ал. 5 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.

(9) В случай че Ползвателят е избрал начин на плащане „Изплащане на вноски с TBI” (за суми над 100 (сто) до 3 000 (три хиляди) лева, Ползвателят следва да заяви желание за получаване на информация и предоставяне на преддоговорна информация (Стандартен Европейски Формуляр) на хартиен носител или по e-mail; да кандидатства за отпускане на кредит и избор на параметрите по него (подписване на заявление-декларация за установяване на договорни отношения). TBI bank събира необходимата информация от кредитоискателя, въвежда я в Банковата информационна система, проверява събраните данни и взема решение по кандидатстването за кредит. Ползвателят сключва на договор за потребителски кредит в случай на одобрение от TBI bank.

Отношенията между TBI bank и Ползвателя, получил потребителски кредит от нея, се уреждат съгласно разпоредбите на сключените между тях договори за потребителски кредит и в съответствие с разпоредбите на Закона за кредитните институции („ЗКИ“), Законът за потребителския кредит („ЗПК“) и Законът за задълженията и договорите („ЗЗД“). Конкретните параметри и условия на потребителския кредит се уговарят между Банката и Ползвателя, като Доставчикът (Хиполенд) пристъпва към реализиране на сделка по покупко-продажба на стоката със съответния Клиент само след представяне от Банката на потвърждение за сключен договор за потребителски кредит.

Одобрените поръчки по (9) могат да бъдат получени само от следните лица, при условие, че съответното лице е пълнолетно:

- Kупувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;

- Лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;

- Лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛИ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. (Наричани по-долу “Ползватели-потребители”)

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта.

(3) При поръчки с адрес за доставка в рамките на България, стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, е както следва

 • Зa пopъчĸи на стойност до 89.00 лв. дocтaвĸaтa зa цялa Бългapия e 6.00 лв.
 • Зa пopъчĸи на стойност нaд 89.00 лв. дocтaвĸaтa e БEЗΠЛATHA, c изĸлючeниe нa пpoдyĸтoвитe ĸaтeгopии, избpoeни пo-дoлy.

 Дocтaвĸaтa нa следните пpoдyĸтoви гpyпи ce изпълнявa CAMO oт ĸypиepcĸa фиpмa Eвpoпът и срещу допълнително заплащане на посочените по-долу цени за доставка на един продукт:

 Πpoдyĸтoвa гpyпa - Цeнa нa дocтaвĸa  - Изпълнявaщ ĸypиep:

 • Дървени легла - 35 лв.  - Европът
 • Гардероби и скринове- 30 лв. - Европът
 • Пясъчници - 10 лв. - Европът
 • Акумулаторни коли и мотори, пързалки - 20 лв. - Европът
 • Къщи и детски центрове - 30 лв. - Европът
 • Велосипеди - 20 лв. - Европът
 • Триколки, четириколки, картинги, коли с педали - 15 лв. - Европът
 • Шейни - 10 лв. - Европът
 • Батути - 15 лв. - Европът
 • Столчета за кола  - 10 лв. - Европът
 • Столчета за xpaнeнe  - 10 лв. - Европът
 • Бeбeшĸи колички - 10 лв. - Европът.
 • Маси и пейки -10 лв -Европът

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им. Авансовото плащане може да бъде извършено чрез следните международни банкови карти: VISA (Visa Consumer Card или Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card или MasterCard Debit Card) със сетълмент в България и международни карти VISA (Visa Consumer Card или Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, Maestro,  MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card или MasterCard Debit Card) със сетълмент в чужбина, както и чрез банкови карти, носещи търговския знак на националния оператор БОРИКА, Maestro карти със сетълмент в България.

(3) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките чрез изплащане на вноски с TBI bank.

Чл. 16. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора - при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; 

(3) Когато Доставчикът не е предоставил на Ползвателя-потребител изискваната от закона информация за правото му на отказ от договора, Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата по ал. 1 на настоящия член. Когато Доставчикът предостави на Ползвателя-потребител информацията за правото на отказ в срок една година от датата по ал. 1 на настоящия член, Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на изискваната от закона информация за правото му на отказ от договора.

(4) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. В тези случаи Доставчикът е длъжен незабавно да изпрати на Ползвателя-потребител потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1 на настоящия член. 

(5) Когато Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние Доставчикът възстановява всички суми,  получени от Ползвателя-потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението за отказ от договора.

При упражнено от Ползвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

 1. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя-потребител при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят-потребител е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за него.

В случай че стоката - обект на финансиране от Банката, не е доставена от Продавача, Клиентът е длъжен да депозира искане за отказ (анулиране на договора) пред TBI bank. Представител на банката информира Доставчика, и след получено потвърждение от негова страна пристъпва към анулиране на договора. Банката информира Клиента за прекратяване на договора. В случай че Доставчикът не е предал фактически закупената стока (или доброволно е приел обратно стоката по повод невъзможност да удовлетвори законови изисквания на клиента, свързани с качеството на стоката или неотстраними повреди) и вече е получил финансиране, получената вече сума се връща директно на TBI bank.

2. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

3. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител, докато не получи стоките или докато Ползвателят-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

4. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателя-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателя-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

5. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице в добър търговски вид, а именно - запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало такива. Стоките не трябва да са надраскани, ползвани, употребявани, скъсани, прани, гладени.

6. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

7. Ползвателят-потребител носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

8. В случай, че Ползвателят-потребител носи отговорност за намалената стойност на стоката в хипотезите по т. 5 и т. 7 по-горе, Доставчикът има правото да удържи съответна сума от плащането към Ползвателя-потребител. В тези случаи между Доставчика и съответната куриерска фирма се съставя протокол, който удостоверява състоянието на стоката при нейното получаване от Доставчика.

(6) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.

Чл. 17. (1) Доставчикът е длъжен да предостави на Ползвателя-потребител стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими и при спазване на изискванията за съответствие по чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки.

(2) Доставчикът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

(3) Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

(4) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(5) В случаите по ал. 4, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Доставчика, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(6) Доставчикът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 5, т. 1 и 2.

(7) Ползвателят-потребител има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. доставчикът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 18, ал. 2 и 3 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 18, ал. 3 и ал. 4 или Доставчикът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 6 на този член;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от Доставчика действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, Доставчикът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по ал. 2 на настоящия член;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. Доставчикът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че той няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за Ползвателя-потребител.

(8) Ползвателят-потребител няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от Доставчика.

(9) Ползвателят-потребител има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато Доставчикът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 18. Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на Доставчика от Ползвателя-потребител за несъответствието и без значително неудобство за последния, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Ползвателя-потребител.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на Доставчика от Ползвателя-потребител за несъответствието и без значително неудобство за последния, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Ползвателя-потребител.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, Ползвателят-потребител предоставя стоките на разположение на Доставчика. При замяна на стоките Доставчикът взема заменените стоки обратно от Ползвателя-потребител за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на Доставчика да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Ползвателят-потребител не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 19. В случаите на намаляване на цената съгласно чл. 17, ал. 4, т. 2 намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от Ползвателя-потребител стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 20. (1) Ползвателят-потребител упражнява правото си по чл. 17, ал. 4, т. 3 да развали договора чрез заявление до Доставчика, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 17, Ползвателят-потребител има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че Ползвателят-потребител ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато Ползвателят-потребител развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, той връща тези стоки на Доставчика без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е уведомил Доставчика за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител е върнал или изпратил стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на Доставчика.

(4) Доставчикът възстановява на Ползвателя-потребител заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от Ползвателя-потребител за тяхното изпращане на Доставчика. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя-потребител при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят-потребител е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за него.

(5) Когато Ползвателят-потребител развали договора за продажба, финансиран от TBI,  Доставчикът възстановява получените суми директно на TBI bank.

Чл. 21. (1) Ползвателят-потребител може да упражни правата си по чл. 17 – чл. 20 в срок до две години, считано от доставянето на стоката.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правата на Ползвателят-потребител по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 22. (1) В случаите, в които Доставчикът отговаря за несъответствие на стоката, Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация по правилата на настоящия член.

(2) Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация на стоката независимо от това дали производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция за стоката.

(3) Когато производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, Доставчикът е длъжен да запази на Ползвателя-потребител първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

(4) Рекламацията на стока се предявява устно или писмено пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.

(5) При предявяване на рекламация Ползвателят-потребител посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(6) При подаване на рекламация Ползвателят-потребител задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(7) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

(8) Срокът по ал. 7 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в в съответствие.

(9) Ако производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от срока за предявяване на рекламация по ал. 7, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

(10) Доставчикът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 12 на настоящия член.

(11) При предявяване на рекламация Доставчикът или упълномощеното от него лице задължително я описват в регистъра, като на Ползвателя-потребител се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(12) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на Доставчика, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на Доставчика. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на Доставчика на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.

(13) Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Ползвателя-потребител.

(14) Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Ползвателя-потребител.

(15) Предявяването на рекламация пред Доставчика не е пречка за предявяване на иск на Ползвателя-потребител в съда.

Чл. 23. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.

(2) В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.

(5) Когато при условията на ал. 4 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител.

Чл. 24. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 25  Рискът от повреди на продукта при сглобяване от потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка.

Чл. 26 Всички продавани в електронния магазин стоки  са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки или друго приложимо законодателство.

Чл. 27 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

1. Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.

2. Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.

3. Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.

4. Неспазени указания за сглобяване и монтаж.

5. Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.

6. Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.

7. Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.

8. Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.

9. Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.

10. Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

11. Повреди по дамаска, чанта, покривало, сенник, гуми, багажник, дъждобран и аксесоари (за детски колички).

12. Повреди по дамаски, сенник, покривало и аксесоари (за столчета за кола) .

13. Повреди по дамаска, дюшек, балдахин и аксесоари (за кошари за спане и игра).

14. Повреди по дамаска и аксесоари (за бънджи, люлки, шезлонг, проходилки, столчета за хранене, подложки за повиване).

15. Повреди на дамаска, цип, тик – так копчета и аксесоари ( за порт – бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе).

16. Увреждане и нараняване на плоскостите и повреди в резултат на неспазени указания за монтаж (за дървени легла).

17. Повреди на гуми, акумулатори, аксесоари (за играчки).

Чл. 28 (1) В случай, че за стоката е предоставена търговска гаранция тя обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(2) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за Ползвателя-потребител в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

(3) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(4) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу Доставчика, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;

2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;

3. процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;

4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

5. условията на търговската гаранция.

(5) Информацията по ал. 4 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене и  задължително се предоставя на български език.

(6) Неспазването на някои от изискванията на ал. 4 и 5 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

(7) Клаузите на настоящия чл. 28 се прилагат само в отношенията на Доставчика с купувачи, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки.

IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 работни дни.

Чл. 30. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. Това правило не се прилага в отношенията с Ползватели-потребители, за които са приложими специалните правила по Раздел VII на настоящите Общи условия и действащото законодателство за закрила на потребителите. 

Чл. 31. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз за стоката.

Чл. 32. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 33. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя.

(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

(6) Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът имa пpaвo дa изпpaщa пo вcяĸo вpeмe ĸъм Πoлзвaтeля eлeĸтpoнни cъoбщeния, свързани с услугите по настоящите Общи условия, дoĸaтo e нaлицe peгиcтpaция нa Πoлзвaтeля в eлeĸтpoнния мaгaзин нa Дocтaвчиĸa.

(7) C пpиeмaнeтo нa нacтoящитe Oбщи ycлoвия Πoлзвaтeлят изpaзявa изpичнo cъглacиe пo cмиcълa нa чл.  5 и чл. 6 oт Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия дa пoлyчaвa тъpгoвcĸи cъoбщeния по ел. поща, Viber, Skype, WhatsApp, SMS или други платформи и приложения за текстови съобщения, до момента, до който изрично не възрази срещу получаването им. Доставчикът гарантира във всеки един момент правото на Ползвателя да се откаже от получаването на търговски съобщения по предходното изречение.

(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 34. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес: http://hippoland.net/customer/account/forgotpassword/.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 35. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният уведомява Ползвателите по вече сключени договори в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от Ползвателя електронен адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Ползвателят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

(3) Ползвателят упражнява правото си по ал. 2, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 1. Алинея 2 не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

(4) Измененията в Общите условия обвързват Ползвателя по договора, когато същият е уведомен за тях при условията на ал. 1 и не е упражнил правото си по ал. 2 и 3.

(5) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 36. След влизането им в сила Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес http://www.hippoland.net, http://hippoland.net/terms-and-conditions заедно с всички допълнения и изменения в тях. До влизането им в сила настоящите Общи условия са публикувани на адрес:  https://www.hippoland.net/terms-and-conditions.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 37. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 38. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 39. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията на Ползвателя по този договор, (2) нарушение от Ползвателя на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите или друго приложимо законодателство.

Чл. 40. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 41. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

Чл. 42. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 43. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 44. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 45. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 46. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 47. Настоящите общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите от 11 август 2022г. и влизат в сила, считано от 12.09.2022г.