БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА * над 89,00 лв.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА Cry babies – Играта на Cry Babies!

 „Публикувай под поста снимка на/с любимата си кукла Cry babies и спечели Албум за стикери Cry babies + 3 пакетчета стикери! Първите 1500 участници печелят!“

Настоящите правила посочват реда, начина и условията за участие в играта „Публикувай под поста снимка на/с любимата си кукла Cry babies и спечели! Първите 1500 участници печелят!“, която се организира от „ХИПОЛЕНД“ АД.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Участниците в Играта се задължават да спазват настоящите условия и правила на Играта, наречени „Официални правила“.

1.2. Официалните правила се публикуват в блога на сайта на Хиполенд и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на адрес: https://www.hippoland.net/news

1.3. Организаторът си запазва правото едностранно да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им блога на сайта на Хиполенд АД, с адрес: https://www.hippoland.net/news

"ХИПОЛЕНД" АД ще прекрати участието на всеки участник, заявил чрез изпращане на e-mail съобщение на [email protected], че не е съгласен с промените и допълненията на общите условия.

1.4. Съдържанието на Играта е достъпно за всеки посетител на Facebook страницата на Хиполенд https://www.facebook.com/hippoland.bg/, но в играта могат да участват единствено потребители, изпълнили условията и правилата, описани в тези Официални правила.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Официалните правила на Играта, включително прилагайки техники и/или ползвайки технологии, които променят механизма на Играта, или направят опит за измама, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, освен ако действията им не представляват престъпление по смисъла на Наказателния кодекс или не предполагат търсене на гражданска отговорност, в които случаи се предприемат действия съгласно действащото законодателство.

1.6. „Хиполенд“ АД има право по свое еднолично решение, по всяко време, да прекрати играта „Публикувай под поста снимка на/с любимата си кукла Cry babies и спечели! Първите 1500 участници печелят!“. В случай че „Хиполенд“ АД прекрати Играта предсрочно, не дължи връчване на обявената награда и не дължи на взелите участие в Играта компенсации и/или обезщетения.

1.7. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана, или свързана с Facebook.

1.8. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за технически проблеми или смущения, възпрепятстващи участниците от използването на Facebook страницата в следствие на експлоатацията на оборудването на участника.

1.9. Всеки участник, включил се в Играта „Публикувай под поста снимка на/с любимата си кукла Cry babies и спечели! Първите 1500 участници печелят!“ декларира, че е наясно относно възможността от евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката и връзката до Facebook страницата, които могат да възникнат. Участниците декларират, че няма да претендират за каквито и да било обезщетения от организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение капацитета на тази връзка.

1.10. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за невъзможността за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол: случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Хиполенд“ АД.

1.11. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

1.12. Всички разходи, свързани с участието на участника в Играта като достъп до Интернет мрежата и други, освен разходите, които съгласно тези Официални Правила се поемат от „Хиполенд“ АД, са за сметка на участника.

1.13. За всички неуредени от настоящите Официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

1.14. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите „Официални правила“ се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на правилата на Играта като цяло, на други клаузи или отделни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда от "Хиполенд" АД, гр. София, Индустриална зона, ул. 3-ти март, №5, наричано по-нататък Организатор.

3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира по електронен път, на корпоративната официална страница на „Хиполенд“ АД, в платформата на Facebook, с Интернет адрес: https://www.facebook.com/hippoland.bg/.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на "Хиполенд" АД, дъщерните му дружества, както семействата /съпрузи, деца и родители/ на работниците/служителите в изброените дружества .

5. СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 26.02.2021 г. и продължава до 12.03.2021г.

5.2. Имената на победителите – първите 1 500 участници, споделили в коментар под поста на играта снимка на/с любимата кукла Cry babies, определени чрез Sudota (специален онлайн инструмент за преброяване на коментарите във Фейсбук), ще бъдат обявени на 15.03.2021г. в пост на корпоративната страница на Хиполенд във Фейсбук.

5.3. В периода от 15.03.2021 до 19.03.2021, на всеки от победителите ще бъде изпратен Ваучер за подарък на лично съобщение във Фейсбук, при представянето на който ще може да си получи подаръка само във физически магазин на Хиполенд.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга от "Хиполенд" АД.

6.2. За целите на Играта в официалната страница на Хиполенд във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/hippoland.bg/, ще бъдe публикуван един пост, който ще съдържа механизма на Играта. Постът ще бъде отворен за коментиране на 26.02.2021 г. и продължава до 12.03.2021г.

6.3. Механизъм на играта - Участниците в Играта е необходимо да публикуват като коментар на публикацията снимка на или с любимата кукла Cry babies.  Първите 1500 участници ще спечелят Албум за стикери Cry babies + 3 пакетчета стикери.

6.5. Потребители, публикували коментар след изтичане на срока за публикуване на коментар, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в определянето на спечелилите.

6.6. Всеки участник има право да спечели само веднъж от участието си в Играта и да получи само един Албум за стикери Cry babies + 3 пакетчета стикери.

6.7. С приемането на настоящите Официални правила всеки участник декларира, че участието му в Играта е изцяло на негов риск и отговорност. „Хиполенд“ АД не отговаря за причинени вреди на участника при участие в Играта.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата за определените за печеливши участници е Албум за стикери Cry babies + 3 пакетчета стикери. Правото на награда на всеки участник, който е публикувал коментар със снимка на/с любимата си кукла Cry babies под поста на играта и е бил един от първите 1 500 участници, регистрирали участие в играта, се удостоверява чрез изпращане на Ваучер за подарък на лично съобщение. Подаръкът се получава само във физически магазин на Хиполенд в цялата страна, по избор на спечелилия, при представяне на каса на изпратения Ваучер за подарък/на електронен носител – телефон, таблет, или разпечатан на хартиен носител/ и с Приемно-предавателен протокол.  Общият брой на наградите за участниците в Играта е: 1500 (хиляда и петстотин) броя.

7.2. След изтичане на срока за отговор към поста за Играта, чрез Sudota /специален онлайн инструмент за преброяване на коментарите във Фейсбук /ще бъде проследен точният брой на спечелилите участници от участник номер 1 до участник номер 1500.  

7.3. Организаторът не носи отговорност за непотърсени награди и няма ангажимент да търси участници, които не са потърсили наградата си.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. Всеки от избраните победители ще получи на лично съобщение във Фейсбук Ваучер за подарък, който удостоверява, че е сред първите 1 500 участници и печели подарък, и който трябва да представи на каса в избран физически магазин Хиполенд за получаване на наградата – Албум за стикери Cry babies + 3 пакетчета стикери  - с Приемно-предавателен протокол.

8.5. Подаръкът – Албум за стикери Cry babies + 3 пакетчета стикери ще бъде предаван на спечелил участник само  при представяне на Ваучер за подарък на електронен носител/телефон, таблет/ или в разпечатан вариант и само във физически магазин Хиполенд, по избор.  Получаването на подаръка ще се извършва с  подписване на Приемо-предавателен протокол.

8.5. Подаръкът  - Албум за стикери Cry babies+ 3 пакетчета стикери  се получава срещу представяне на Ваучер за подарък на каса на физически магазин Хиполенд в срок до 15.04.2021г.

8.6. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият потърси наградата си след приключване на срока за получаване на подаръка срещу представяне на Ваучер за подарък. .

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия очевидно невярна или подвеждаща информация.

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта.

9.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

9.4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

9.5. Участникът е длъжен да обезщети „Хиполенд“ АД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта, в нарушение на действащото законодателство, настоящите Официални правила.

9.6. „Хиполенд“ АД има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на участник, когато той действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране на достъпа на участника до Facebook страницата https://www.facebook.com/hippoland.bg/, както и до премахване на публикувани от него коментари.

9.7. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участника или трети лица, настъпили вследствие на спирането, ограничаването на участието, премахването или изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Играта.

9.8. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на участника би могло да представлява престъпление, организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

9.9. С приемането на настоящите Официални правила всеки участник декларира, че участието му в играта е изцяло на негов риск и отговорност. „Хиполенд“ АД не отговаря за причинени вреди на участника при участие в играта.

10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда от участие в Играта, Хиполенд може да изпрати лично съобщение.

11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградата се предоставя на печелившото лице срещу представяне на Ваучер за подарък на касата на физически магазин Хиполенд по избор и подписване на Приемно-предавателен протокол за получаване на наградата. Подаръкът не може да бъде преотстъпван или заменен с паричен еквивалент.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

13. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

13.1. Съгласно Чл. 16. (2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.

13.2. Съгласно Чл.38, ал.14 ЗДДФЛ

(14) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

13.3. "Хиполенд“ АД не носи отговорност по ЗДДФЛ, участниците в Играта с участието си се съгласяват, че тази отговорност е тяхна.

14. СПОРОВЕ

14.1. Евентуално възникнали спорове между „Хиполенд“ АД и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, пред компетентния български съд със седалище в гр. София.

15. ИЗЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Изявленията и съобщенията в настоящите Официални правила се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, включително по реда на ЗЕДЕП.

15.2. В случай че участникът е посочил невалидна електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от „Хиполенд“ АД, дори ако не е било получено.

16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16.1.  Всеки участник, с участието си в Играта, е  изразил съгласие с настоящите Официални правила се счита, че участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Хиполенд“ АД.

16.2. Всеки участник има право на достъп и корекция на личните си данни съгласно Закона за защита на личните данни.

16.3. „Хиполенд“ АД полага необходимата грижа за събирането, обработването и съхранението на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на Закона за защита на личните данни.

16.4. „Хиполенд“ АД отговаря за защита на информацията на участниците, станала им известна по повод играта „Публикувай под поста снимка/видео на/с любимата си кукла Cry babies и спечели! Първите 1500 участници печелят!“, предмет на тези официални правила, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

16.5. „Хиполенд“ АД се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

16.5.1. Е получил изричното съгласие на участника.

16.5.2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискат и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.

16.5.3 Информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „Хиполенд“ АД за дейности, свързани с провеждане на играта.

16.5.4. Други, посочени в закона случаи.

16.6. „Хиполенд“ АД се задължава да предоставя на участника възможност чрез изпращане на известие на електронната поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

16.7. „Хиполенд“ АД се задължава да предоставя на участника възможност чрез изпращане на известие на електронната поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

16.8. С участието си в Играта участниците се съгласяват техните лични данни да бъдат използвани напълно безплатно от „Хиполенд“ АД за целите на настоящата Игра. В това число да бъдат публикувани на Интернет страницата hippoland.net, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/hippoland.bg/на организатора имената (потребителските имена на участниците), снимки и изявления на участниците, които да се използват при рекламиране на Играта.

Назад към всички статии