БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА * над 89,00 лв.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В “МАГЬОСНИЧЕСКА ВИКТОРИНА HARRY POTTER“

 

Настоящите правила посочват реда, начина и условията за участие в „Магьосническата Викторина Harry Potter“, която се организира от „ХИПОЛЕНД“ АД.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Участниците във Викторината, се задължават да спазват настоящите условия и правила, наречени „Официални правила“.

1.2. Официалните правила се публикуват в официалния сайт на Хиполенд и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Викторината.

1.3. Организаторът си запазва правото едностранно да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Хиполенд АД.

"ХИПОЛЕНД" АД ще прекрати участието на всеки участник, заявил чрез изпращане на e-mail съобщение на [email protected], че не е съгласен с промените и допълненията на общите условия.

1.4. Съдържанието на Викторината е достъпно за всеки посетител на следния онлайн линк: https://bit.ly/3HnoYlG, но във Викторината могат да участват единствено потребители изпълнили условията и правилата, описани в тези Официални правила.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Официалните правила на Викторината, включително прилагайки техники и/или ползвайки технологии, които променят механизма на Викторината, или направят опит за измама, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, освен ако действията им не представляват престъпление по смисъла на Наказателния кодекс или не предполагат търсене на гражданска отговорност, в които случай се предприемат действия съгласно действащото законодателство.

1.6. „Хиполенд“ АД има право по свое еднолично решение, по всяко време, да прекрати „Магьосническата Викторина Harry Potter“. В случай, че „Хиполенд“ АД прекрати Викторината предсрочно, не дължи връчване на обявената награда и не дължи на взелите участие във Викторината компенсации и/или обезщетения.

1.7. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за технически проблеми или смущения, възпрепятстващи участниците от използването на интернет, в следствие на експлоатацията на оборудването на участника.

1.8. Всеки участник, включил се във Викторината, декларира, че е наясно относно възможността от евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката и връзката до https://bit.ly/3HnoYlG, които могат да възникнат. Участниците декларират, че няма да претендират за каквито и да било обезщетения от организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение капацитета на тази връзка.

1.09. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за невъзможността за осигуряване на участие във Викторината при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол: случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Хиполенд“ АД.

1.10. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието във Викторината.

1.11. Всички разходи, свързани с участието на участника във Викторината, като достъп до Интернет мрежата и други, освен разходите, които съгласно тези Официални Правила се поемат от „Хиполенд“ АД, са за сметка на участника.

1.12. За всички неуредени от настоящите Официални Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

1.13. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите „Официални правила“ се окаже недействително, това няма да доведе до недействителност на правилата на Викторината като цяло, на други клаузи или отделни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда от "Хиполенд" АД, гр. София, Индустриална зона, ул. 3-ти март, №5, наричано по-нататък Организатор.

3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Викторината се организира по електронен път, на ФИНАЛЕН URL, създаден от „Хиполенд“ АД, в платформата на Google Forms.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Във Викторината имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на "Хиполенд" АД, дъщерните му дружества, както семействата /съпрузи, деца и родители/ на работниците/служителите в изброените дружества .

5. СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВИКТОРИНАТА

5.1. Викторината стартира в 10:00ч. на 01.03.2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 06.03.2021г.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИКТОРИНАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга от "Хиполенд" АД.

6.2. За целите на Викторината, ще бъде създаден специален https://bit.ly/3HnoYlG, който ще съдържа въпросите на Викторината. URL адресът ще бъде отворен за участие от 10:00 часа на 01.03.2022г. до 23:59 ч. на 06.03.2022г.

6.3. Механизъм за участие във Викторината - Участниците трябва да попълнят лични данни – имена и е-mail за връзка, след което да отговорят правилно на 5 въпроса (твърдения), които имат 2 възможни отговора (вярно или невярно).

6.5. Потребители, дали отговор, след изтичане на срока за Викторината, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

6.6. Всеки участник има право да спечели само веднъж от участието си във Викторината и да получи само една награда.

6.7. С приемането на настоящите Официални правила всеки участник декларира, че участието му в Играта е изцяло на негов риск и отговорност. „Хиполенд“ АД не отговаря за причинени вреди на участника при участие във Викторината.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата за определените за печеливши участници e ZANZOON Игра HARRY POTTER Магьосническа викторина. Общият брой на наградите за участниците в Играта е: 5 /ПЕТ/ броя.

7.2. След изтичане на срокa за отговор във Викторината, със специален онлайн инструмент за случаен избор измежду всички участници, дали сами верни отговори, ще бъдат изтеглени ПЕТИМА печеливши участници, които са изпълнили условието за участие по т.6.3. Всеки от петимата изтеглени участници печели 1 награда по т.7.1. Имената на печелившите ще бъдат обявени във Facebook страницата на „Хиполенд“ АД – https://www.facebook.com/hippoland.bg на 09.03.22 г., и печелившите ще бъдат уведомени лично на посочения от тях e-mail за връзка, който те лично са посочени при участието си във Викторината.

7.3. Организаторът не носи отговорност за грешно изписан и непълен e-mail за връзка, който участникът е подал при участието си във Викторината.   

7.4. Организаторът не носи отговорност за непотърсени награди и няма ангажимент да търси участници, които не са потърсили наградата си.

7.5. Наградата се връчва във вида, в който е обявена. Не може да се заменя с друга или да се предоставя паричната й равностойност.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие във Викторината.

8.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва в отговор на изпратения е-mail от „Хиполенд“ АД, да предостави по е-mail – трите си имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата. 

8.3. Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и потвърждение на адрес за доставка. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции на марката. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни данни за контакт.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия очевидно невярна или подвеждаща информация, както и грешен или непълен e-mail за връзка.

9.2. Организаторът на Викторината не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка.

9.3. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Викторината.

9.4. Организаторът на Викторината не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на Викторината или по други подобни поводи.

9.5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие във Викторината, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

9.10. Участникът е длъжен да обезщети „Хиполенд“ АД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му във Викторината, в нарушение на действащото законодателство, настоящите Официални правила.

9.11. „Хиполенд“ АД има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на участник, когато той действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране на достъпа на участника и премахване на попълнената от него Викторина.

9.12. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Викторината.

9.13. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на участника би могло да представлява престъпление, организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

9.14. С приемането на настоящите Официални правила всеки участник декларира, че участието му във Викторината е изцяло на негов риск и отговорност. „Хиполенд“ АД не отговаря за причинени вреди на участника при участие в играта.

10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието във Викторината участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда от участие в Играта, техните имена да бъдат публикувани официалния уебсайт на Хиполенд: https://www.hippoland.net/ и Официалната Facebook страница на Хиполенд - https://www.facebook.com/hippoland.bg

11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградата се доставя чрез куриер на печелившото лице срещу подписване на приемно-предавателен протокол за получаване на наградата и не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВИКТОРИНАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Викторината по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

13. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

13.1. Съгласно Чл. 16. (2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.

13.2. Съгласно Чл.38, ал.14 ЗДДФЛ

(14) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

13.3. "Хиполенд“ АД не носи отговорност по ЗДДФЛ, участниците във Викторината с участието си се съгласяват, че тази отговорност е тяхна.

14. СПОРОВЕ

14.1. Евентуално възникнали спорове между „Хиполенд“ АД и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, пред компетентния български съд със седалище в гр. София.

15. ИЗЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Изявленията и съобщенията в настоящите Официални правила се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, включително по реда на ЗЕДЕП.

15.2. В случай, че участникът е посочил невалидна електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от „Хиполенд“ АД, дори ако не е било получено.

16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16.1. С изразяване на съгласие с настоящите Официални правила се счита, че участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Хиполенд“ АД с маркетингови цели и за изпращане на електронен бюлетин.

16.2. Всеки участник има право на достъп и корекция на личните си данни съгласно Закона за защита на личните данни.

16.3. „Хиполенд“ АД полага необходимата грижа за събирането, обработването и съхранението на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на Закона за защита на личните данни.

16.4. „Хиполенд“ АД отговаря за защита на информацията на участниците, станала им известна по повод Викторината, предмет на тези официални правила, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

16.5. „Хиполенд“ АД се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за участника или за участието му във Викторината и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

16.5.1. Е получил изричното съгласие на участника.

16.5.2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискат и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.

16.5.3 Информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „Хиполенд“ АД за дейности, свързани с провеждане на Викторината.

16.5.4. Други, посочени в закона случаи.

16.6. „Хиполенд“ АД се задължава да предоставя на участника възможност чрез изпращане на известие на електронната поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, електронен бюлетин, маркетингови комуникации, реклама или за пазарно проучване, чрез изпращането на Форма за искане на физическо лице, достъпна на  https://www.hippoland.net/media/wysiwyg/pdf/Forma-iskane-fizichesko-lice-GDPR.pdf  и да я изпрати на еmаіl: office@hірроlаnd.nеt

 

16.8. С участието си в Играта участниците се съгласяват техните лични данни да бъдат използвани напълно безплатно от „Хиполенд“ АД за целите на настоящата Викторина. В това число да бъдат публикувани на Интернет страницата hippoland.net, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/hippoland.bg/ на организатора имената (потребителските имена на участниците), снимки и изявления на участниците, които да се използват при рекламиране на Викторината.

Назад към всички статии