БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА * над 89,00 лв.

Общи условия за томбола за бебешко легло Micuna Duende

Общи условия за томбола за бебешко легло Micuna Duende  - май/юни 2017

 

1. Период на кампанията

22 май 2017-30 юни 2017 г.

 

2. Организатор на кампанията

Ивентас ЕООД, ЕИК 131365343, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе 130,  регистрирано с СГС ,по фд.Nо 14316/2004г и ХИПОЛЕНД АД, ЕИК 201917687 със седалище и адрес на управление: България, Област София, Община Столична, с. Казичене 1532, ул. “Трети март”, № 5, ет. 3

 

3. Участници в кампанията

В кампанията могат да вземат участие пълнолетни физически лица, които в периода на кампанията, упоменат по-горе са закупили продукти с марка Philips AVENT на сумарна стойност 100 лв в един касов бон при еднократна покупка от физически магазин Хиполенд. Закупените продукти през онлайн магазина на Хиполенд с марка Philips AVENT не участват в кампанията и закупилите ги лица няма да имат право да участват в томболата.

 

4. Територия на кампанията

Кампанията се провежда на територията на Република България във верига магазини Хиполенд

 

5. Награден фонд

1 бр. Бебешко легло Micuna Duende Relax

 

Легло-кошара Micuna DUENDE RELAX

 

 

 

Легло кошара DUENDE RELAX 120/60

 

Характеристики:

 

Размер на лежащата част: 120/60

 

Нива на лежащата част:       две

 

Сваляща се решетка:           Да

 

Колела на краката:                4 (2 със „Стоп” система)

 

Цветове:                                     бял

 

Материали:                                  MDF, бук

 

 

Леглото разполага със система за наклон на матрака РЕЛАКС. Micuna е първата компания в света, която въвежда система за наклон на матрака на бебешки легла в домашни условия.

 

 

6. Механизъм на кампанията

Правилата и условията на кампанията са задължителни и еднакви за всички участници, както следва:

Всяко физическо лице, което закупи в периода на кампанията продукти с марка Philips AVENT на сумарна стойност 100 лв в един касов бон при еднократна покупка от физически магазин Хиполенд, има право да участва в томболата, като запише данните си в талон за томболата и го пусне в определените за това и обозначени урни разположени във всеки магазин Хиполенд в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Пазарджик, Сливен, Хасково, Русе, Плевен, Габрово, Велико Търново и Благоевград. Талонът се получава на касата във всеки магазин Хиполенд при покупка на продукти с марка Philips Avent на сумарна обща стойност 100 лв. в един касов бон. Доказателство за покупката е касовата бележка, която трябва да се представи при получаване на наградата.

 

7. Разпределение на наградите

Печелившият участник в томболата ще бъде определен и изтеглен в присъствието на адвокат на 10.07.2017 г. в магазин Хиполенд МОЛ Сердика.

При тегленето, на посочената дата, ще се изтеглят един печеливш участник и един резервен участник от всички, които отговарят на условията, описани по-горе. В срок до 10 работни дни след определянето им, печелившите участници ще бъдат уведомени от служител на Организатора с обаждане на телефонния номер, който съответният участник е вписал в талона за томболата за уточняване на получаване на наградата. Служителят на Организатора ще направи три опита за връзка с изтегления печеливш, в три последователни работни дни. При неуспех за свързване с печелившия съгласно посоченото по-горе, той губи правото си да получи наградата и се прави опит за установяване на връзка с резервния победител (за когото се прилагат същите правила).

 

8. Получаване на наградите

Наградите ще бъдат доставяни от куриер на адрес на територията на България, посочен от спечелилия при осъществената връзка с него, като адресът и доставката се уточняват по време на разговор със служител на Организатора, който е иницииран с цел уведомяване за печалба и уговаряне на детайлите. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора на кампанията – Ивентас ЕООД.

Право да получи наградата има само лицето, чиите данни са вписани в талона за участие. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност и представяне на касовия бон, удостоверяващ покупката. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице, упълномощено от печелившия с нотариално заверено пълномощно.

Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител Ивентас ЕООД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези общи условия, губи правото си да получи награда и се пристъпва към свързване с резервния победител.

 

9. Специални условия

С пускането на попълнен талон за участие в томболата в определените за целта урни през периода на кампанията, всеки участник се съгласява:

- с настоящите общи условия;

- Организаторът да обработва личните му данни (имена, мобилен номер, адрес и др.) за целите на настоящата кампания;

С приемане на условията за участие в кампанията, участниците се съгласяват, че техните имена, други лични данни, техните образи, гласове и други индивидуализиращи белези, биха могли да станат публични и да бъдат публикувани/ използвани от Организатора в интернет страници, аудио, видео или печатни материали, като Организаторът не дължи допълнително заплащане на участниците за целта. В противен случай Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му.

Участник в кампанията, спечелил награда съгласно описаните правила, няма право на замяна на спечелената предметна награда с паричната й себестойност. Цветът на наградата се определя изцяло по преценка на Oрганизаторa.

Всички бъдещи спорове във връзка със законността на настоящата кампания и провеждането на томболата в края на кампанията, както и всички претенции на участници в настоящата кампания следва да бъдат отнесени към Ивентас ЕООД, като единствено последният носи пълната отговорност относно законността на кампанията. Хиполенд АД не носи отговорност за евентуални бъдещи възникнали спорове във връзка с кампанията.

Правилата на кампанията са публикувани на официалния сайт на Ивентас ЕООД: www.iventas.bg и на официалния сайт на Хиполенд АД: www.hippoland.net

Организаторът има право, с което участниците се съгласяват, да променя по всяко време настоящите правила едностранно, като промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на Ивентас ЕООД www.iventas.bg и на Хиполенд АД www.hippoland.net

 

Служители на Ивентас ЕООД и Хиполенд АД, както и членове на техните семейства (съпруг/съпруга, брат, сестра, родители), нямат право на участие в кампанията.

Назад към всички статии