БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА * над 89,00 лв.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Избери и спечели кола Rastar с радиоконтрол “ във Facebook

Настоящите правила посочват реда, начина и условията за участие в играта „Избери и спечели кола Rastar с радиоконтрол “, която се организира от „ХИПОЛЕНД“ АД.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Участниците в Играта, се задължават да спазват настоящите условия и правила на Играта, наречени „Официални правила“.

1.2. Официалните правила се публикуват в официалния сайт на Хиполенд и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

1.3. Организаторът си запазва правото едностранно да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Хиполенд АД.

"ХИПОЛЕНД" АД ще прекрати участието на всеки участник, заявил чрез изпращане на e-mail съобщение на [email protected], че не е съгласен с промените и допълненията на общите условия.

1.4. Съдържанието на Играта е достъпно за всеки посетител на Facebook страницата https://www.facebook.com/hippoland.bg/, но в играта могат да участват единствено потребители изпълнили условията и правилата, описани в тези Официални правила.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Официалните правила на Играта, включително прилагайки техники и/или ползвайки технологии, които променят механизма на Играта, или направят опит за измама, ще бъдат автоматично дисквалифицирани, освен ако действията им не представляват престъпление по смисъла на Наказателния кодекс или не предполагат търсене на гражданска отговорност, в които случай се предприемат действия съгласно действащото законодателство.

1.6. „Хиполенд“ АД има право по свое еднолично решение, по всяко време, да прекрати играта „Избери и спечели кола Rastar с радиоконтрол “. В случай, че „Хиполенд“ АД прекрати Играта предсрочно, не дължи връчване на обявената награда и не дължи на взелите участие в Играта компенсации и/или обезщетения.

1.7. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана, или свързана с Facebook.

1.8. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за технически проблеми или смущения, възпрепятстващи участниците от използването на Facebook страницата, в следствие на експлоатацията на оборудването на участника.

1.9. Всеки участник, включил се в Играта  „Избери и спечели кола Rastar с радиоконтрол “ декларира, че е наясно относно възможността от евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката и връзката до Facebook страницата, които могат да възникнат. Участниците декларират, че няма да претендират за каквито и да било обезщетения от организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение капацитета на тази връзка.

1.10. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за невъзможността за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол: случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Хиполенд“ АД.

1.11. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

1.12. Всички разходи, свързани с участието на участника в Играта, като достъп до Интернет мрежата и други, освен разходите, които съгласно тези Официални Правила се поемат от „Хиполенд“ АД, са за сметка на участника.

1.13. За всички неуредени от настоящите Официални Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

1.14. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите „Официални правила“ се окаже недействително, това няма да доведе до недействителност на правилата на Играта като цяло, на други клаузи или отделни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда от "Хиполенд" АД, гр. София, Индустриална зона, ул. 3-ти март, №5, наричано по-нататък Организатор.

3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира по електронен път, на корпоративната официална страница на „Хиполенд“ АД, в платформата на Facebook, с Интернет адрес: https://www.facebook.com/hippoland.bg/.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на "Хиполенд" АД, дъщерните му дружества, както семействата /съпрузи, деца и родители/ на работниците/служителите в изброените дружества .

5. СРОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира в 14:00ч. на 30.04.2022г. и продължава до 23:59 ч. на 08.05.2022г.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга от "Хиполенд" АД.

6.2. За целите на Играта, в официалната страница на Хиполенд във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/hippoland.bg/, ще бъдe публикуван един пост, който ще съдържа механизма на Играта. Постът ще бъде отворен за коментиране от 14:00ч. на 30.04.2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 08.05.2022г.

6.3. Механизъм на играта: участниците в Играта е необходимо да напишат като коментар на публикацията номера, изписан на банера с изображението на предпочитания модел автомобил.

6.5. Потребители, дали отговор, след изтичане на срока за отговор, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

6.6. Всеки участник има право да спечели само веднъж от участието си в Играта и да получи само една награда.

6.7. С приемането на настоящите Официални правила всеки участник декларира, че участието му в Играта е изцяло на негов риск и отговорност. „Хиполенд“ АД не отговаря за причинени вреди на участника при участие в Играта.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата за определените за печеливши участници е избраната в коментара кола Rastar с радиоконтрол мащаб 1:24. Общият брой на наградите за участниците в Играта е 5/пет/ броя.

7.2. След изтичане на срокa за отговор към поста за Играта, със специален онлайн инструмент за случаен избор измежду всички коментари под публикацията с играта ще бъдат изтеглени ПЕТ печеливши участници, които са изпълнили условието за участие по т.6.3. Всеки от петте изтеглени участници печели 1 награда по т.7.1. Имената на печелившите ще бъдат обявени в отделен пост на 09.05.2022 г., на официалната Facebook страница на „Хиполенд“ АД, с адрес: https://www.facebook.com/hippoland.bg/

7.3. Организаторът не носи отговорност за непотърсени награди и няма ангажимент да търси участници, които не са потърсили наградата си.

7.4. Наградата се връчва във вида, в който е обявена. Не може да се заменя с друга или да се предоставя паричната ѝ равностойност.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. С всички спечелили участници представител на „Хиполенд“ АД ще се свърже на лично съобщение във Facebook страницата на „Хиполенд“ АД на адрес https://www.facebook.com/hippoland.bg/.  За да получи наградата си, спечелилият участник ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение във Facebook страницата на „Хиполенд“ АД на адрес https://www.facebook.com/hippoland.bg/

8.3. Наградата ще бъде предоставена в най-близкия/удобния на спечелилия участник физически магазин Хиполенд в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му . На спечелили участници от населени места, в които няма физически магазин Хиполенд, наградата ще бъде  доставена безплатно с куриер, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и потвърждение на адрес за доставка. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на спечелилия участник, последният ще получи SMS или обаждане от куриерската фирма с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции на марката. При предоставяне във физически магазин или доставка с куриер на наградата, спечелилият участник трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил невалидни данни за контакт.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от спечелил участник очевидно невярна или подвеждаща информация.

9.2. Организаторът на играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка.

9.3. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта.

9.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от неспечелили участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

9.5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

9.10. Участникът е длъжен да обезщети „Хиполенд“ АД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта, в нарушение на действащото законодателство, настоящите Официални правила.

9.11. „Хиполенд“ АД има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на участник, когато той действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране на достъпа на участника до Facebook страницата https://www.facebook.com/hippoland.bg/, както и до премахване на публикувани от него коментари.

9.12. „Хиполенд“ АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Играта.

9.13. С приемането на настоящите Официални правила всеки участник декларира, че участието му в играта е изцяло на негов риск и отговорност. „Хиполенд“ АД не отговаря за причинени вреди на участника при участие в играта.

10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда от участие в Играта, техните имена да бъдат публикувани като коментар в постовете за играта на официалната Facebook страница на Хиполенд: https://www.facebook.com/hippoland.bg/.

11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградата се предоставя лично във физически магазин Хиполенд или чрез куриер на спечелил участник срещу подписване на приемно-предавателен протокол за получаване на наградата и не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

13. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

13.1. Съгласно Чл. 16. (2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.

13.2. Съгласно Чл.38, ал.14 ЗДДФЛ

(14) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

13.3. "Хиполенд“ АД не носи отговорност по ЗДДФЛ, участниците в Играта с участието си се съгласяват, че тази отговорност е тяхна.

14. СПОРОВЕ

14.1. Евентуално възникнали спорове между „Хиполенд“ АД и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, пред компетентния български съд със седалище в гр. София.

15. ИЗЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Изявленията и съобщенията в настоящите Официални правила се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, включително по реда на ЗЕДЕП.

15.2. В случай, че участникът е посочил невалидна електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от „Хиполенд“ АД, дори ако не е било получено.

16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16.1. С изразяване на съгласие с настоящите Официални правила се счита, че участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Хиполенд“ АД.

16.2. Всеки участник има право на достъп и корекция на личните си данни съгласно Закона за защита на личните данни.

16.3. „Хиполенд“ АД полага необходимата грижа за събирането, обработването и съхранението на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на Закона за защита на личните данни.

16.4. „Хиполенд“ АД отговаря за защита на информацията на участниците, станала им известна по повод играта „Избери и спечели кола Rastar с радиоконтрол “, предмет на тези официални правила, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

16.5. „Хиполенд“ АД се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

16.5.1. Е получил изричното съгласие на участника.

16.5.2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискат и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.

16.5.3 Информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „Хиполенд“ АД за дейности, свързани с провеждане на играта.

16.5.4. Други, посочени в закона случаи.

16.6. „Хиполенд“ АД се задължава да предоставя на участника възможност чрез изпращане на известие на електронната поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

16.7. „Хиполенд“ АД се задължава да предоставя на участника възможност чрез изпращане на известие на електронната поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

16.8. С участието си в Играта участниците се съгласяват техните лични данни да бъдат използвани напълно безплатно от „Хиполенд“ АД за целите на настоящата Игра. В това число да бъдат публикувани на Интернет страницата hippoland.net, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/hippoland.bg/ на организатора имената (потребителските имена на участниците), снимки и изявления на участниците, които да се използват при рекламиране на Играта.

Назад към всички статии